EXPRESNÉ DORUČENIE ZADARMO NA VŠETKY OBJEDNÁVKY NAD 75€✨

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ELISETTE GROUP s.r.o. , so sídlom na: Ulica Andreja Hlinku 3692/35, 917 01 Trnava, IČO: 53194594. Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47244/T, (ďalej len „predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci”) pri kúpe tovaru, ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.minoranails.sk (ďalej len „minoranails.sk”), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”).
Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Základné údaje a vymedzenie pojmov

Predávajúci:
ELISETTE GROUP s.r.o., so sídlom Ulica Andreja Hlinku 3692/35, 917 01 Trnava, IČO: 53194594, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47244/T
DIČ: 2121298443
IČ DPH: SK2121298443
Telefón: +421 910 462 772
Email: hello@minoranails.com
bankové spojenie: IBAN: SK0911000000002945088346
Firma je platcom DPH.
Firma je zapísaná na Okr. súde Trnava, oddiel:  Sro, vložka č. 47244/T
Prevádzka elektronického obchodu: https://www.minoranails.sk/

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúci:
Fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou ELISETTE GROUP s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar: 
Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné a vplyvom rôznej úrovne nastavenia jasu obrazovky, sa môžu jemne líšiť. Všetky ceny našich produktov sú uvádzané s DPH. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky.


3. Základné ustanovenia 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená, pričom v prípade nesúhlasu Kupujúceho s náhradným termínom budú prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho v primeranej lehote.

 
4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
Každý návštevník nášho e-shopu, má možnosť využívať Nákupný košík. Ten umožňuje ukladať položky v tzv. dočasnom košíku. Ak sa rozhodnete Váš nákup ukončiť, tak si zvolíte možnosť pokladňa, a krok po kroku sa dostanete až po potvrdenie Vašej objednávky. Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje. Ak nový, či neprihlásený zákazník opustí obchod, obsah košíka bude automaticky vyprázdnený.

 
5. 
Základné práva a povinnosti predávajúceho 

 • Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej a riadne zaplatenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar


 6. 
Základné práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu
 • Kupujúci je povinný:
  1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  1. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
  1. c) v prípade, že je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné k identifikácii kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze, na serveri Predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
Spotrebiteľ môže vrátiť len NEPOUŽITÝ tovar a to v lehote 14 pracovných dní odo dňa prijatia tovaru.  Spotrebiteľ vráti distribútorovi tovar na vlastné náklady.


7. Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar aktuálne len platobnou kartou.
Online platba kartou – V pokladni je nutné vyplniť údaje ku kreditnej karte a potrdiť platbu. Po obdržaní platby odosielame potvrdenie na Váš email. Všetky transakcie sú bezpečné a šifrované.
PayPal - platba v okamihu dokončenia objednávky prostredníctvom sprostredkovateľa platobných možností  PayPal.


8. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom, štandardne odosielame max do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade nepredvídateľných udalostí, si vyhradzujeme právo na predĺženie dodacej doby. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný. Ak bude požadovaný tovar vypredaný, alebo bude chýbať na sklade, doplní sa pri najbližšej objednávke a bude Vám oznámený najbližší termín dodania.
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu:
* na území SR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS na adresu
* v zahraničí prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo inej zmluvnej spoločnosti pre danú krajinu.
Kupujúci bude oboznámený o dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 


9.
 Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z..
Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 
Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje napísaním emailu na hello@minoranails.com a odoslaním tovaru na korešpondenčnú adresu predávajúceho s priloženým listom o odstúpení od zmluvy.
V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť s kompletným príslušenstvom. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar.


10. 
Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti ochrana osobných údajov. 


11. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená, umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 12.9.2020.